Boomerang Pilates Studio

ZB

Boomerang Pilates Studio

Regulamin

REGULAMIN BOOMERANG PILATES STUDIO Boomerang

Pilates Studio Warszawa, ul. Alfreda Nobla 14/4, 03-930 Warszawa

NIP 8691908863
REGON 366396997


Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Boomerang Pilates Studio, zwanego dalej Studiem.

I . Postanowienia organizacyjne

1. Do korzystania ze Studia upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 16 r.ż. za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)

2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na jego postanowienia. Zakup karnetu lub wejścia jednorazowego jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.boomeranpilates.pl oraz na terenie Studia. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

3. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet.

4. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do podejmowania treningów w Studio. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

5. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6. Klient może korzystać ze sprzętu treningowego tylko pod kontrolą i w obecności instruktora.

7. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie internetowej Studia

8. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe ) możliwe jest odwołanie zajęć - informacja będzie dostępna na stronie www w zakładce Aktualności.

9. Karnet jest imienny. Pracownik Studia może zażądać od właściciela karnetu wylegitymowania się dowodem osobistym. Żadna osoba, nie ma prawa korzystać z karnetu innego Klienta Studia.

10. Karnet ważny jest miesiąc, dwa miesiące lub trzy miesiące od daty zakupu, w zależności od rodzaju karnetu. Klient jest informowany o terminie ważności karnetu w momencie jego zakupu.

11. Niewykorzystane w terminie wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.

12. Ceny karnetów i grafik ustalany jest przez Właścicielki Studia.

13. Klient może bezkosztowo odwołać udział w zarezerwowanych przez siebie zajęciach do 24 godzin przed ich planowym rozpoczęciem. Niezgłoszenie swojej nieobecności w ciągu 24 godzin przed zarezerwowanym spotkaniem uznaje się jako wykorzystany trening.

14. W Studio poruszamy się w zamiennym obuwiu. Obuwie zewnętrzne zostawiamy na szafce przy drzwiach wejściowych do Studia.

15. Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest oddać kluczyk w wyznaczonym miejscu po zakończeniu wizyty w Studio.

16. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20zł.

17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Studia zarówno w szatni i jak i poza nią.

II. Uczestnictwo w zajęciach.

1. Klient może korzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu ( np. 5 wejścia, 10 wejść, wejście jednorazowe)

2. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia.

3. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.

4. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.


5. W Studiu obowiązuje punktualność. Klient, który się spóźnił na zajęcia, może decyzją pracownika Studia nie zostać wpuszczony na zajęcia.

6. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.

7. Zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych na salę, gdzie odbywają się zajęcia. Na terenie Studia telefony muszą być wyciszone.

8. Studio wyposażone jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę. Istnieje możliwość zostawienia maty w Studio dla wygody Klienta.

III. Postanowienia końcowe.

1. W Studio zabrania się:

- spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających

- palenia tytoniu

- obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu

- niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych

- używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone

2. Klient Studia ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona pisemnie i przesłana pocztą, e-mailem lub złożona osobiście w biurze Studia (także w formie pisemnej). Studio jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.

Once you try, you will return.

Kontakt

+48 799 032 002

Adres

ul. Nobla 14/4
03-930 Warszawa

Social

Projekt i wykonanie MCWebDesign.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.